سه‌شنبه، تیر ۲۸، ۱۳۹۰

معنی نام كهن شاهين دژ

انتساب نامهای اوکانی (به معنی محل چشمه آب= اوگان سراب) و ساناکا (به معنی سینه، صحنه) به شاهین دژ (صائین‌دژ= به مغولی یعنی دژ نیک) درست نمی نماید. بارتولد میگوید این قریه در سابق قهود نام داشت. به نظر می رسد قهود از ریشه کایویت يا كهويت اوستایی (كه وز كردي)یعنی شایسته و درخشان و شاداب باشد که با نام شایین دژ (دژ شایسته) و شکل مغولی آن صائین‌دژ (دژ نیک)همخوانی دارد.بر این اساس به نظر می رسد قهود (کایویت)همان کیت پات (دژ شایان)باستانی باشد که در مرز پارسوا(کردستان)به طرف شمال شرقی یعنی ناحیه گیزیل بوندا واقع بوده است.در سمت شمال شرقی کیت پات از دژ آپپاتار (دژ پشتی)نام برده شده است که با قصبه آرپاچای حالیه مطابقت دارد.

هیچ نظری موجود نیست: