چهارشنبه، مرداد ۰۵، ۱۳۹۰

نام باستانی سلدوز یا نقده

در تاریخ ماد دیاکونوف در منطقه نقده (سلدوز)حالیه نام شوردیره دیده میشود. جزء دوز (نمک)یادآور جزء شور در نام شوردیره است. بر این اساس نقده از تلخیص نمک ده عاید شده است. در باب وجه اشتقاق سلدوز گفته شده است که آن مرکب از سیل (به ترکی سل) و دوز (به ترکی یعنی نمک)است. نام شوردیره را به پهلوی میشود دارای شورهً وسیع و پایا گرفت.نظر به نام رودخانه نقده یعنی گدار (آب نیرومند قابل عبور)شوردیره در اصل به معنی سور دریا (یعنی آب نیرومند)بوده است.

هیچ نظری موجود نیست: