یکشنبه، مرداد ۰۹، ۱۳۹۰

معنی لفظی نامهای ماسوله و ماسال گیلان

ترکیب مشترک این نامهای جغرافیایی گیلان نشان میدهد که ویژگی خاصی در آن مناطق باعث این نامگذاریها گردیده است. جزء ماس را می توان مخفف ماسه و اجزاء آل و اوله را همانطور که در واژه های چنگال و چنگول شاهد هستیم باید پسوند نسبت بگیریم. یعنی در مجموع جایگاه ماسه ای یا پر ماهی.اینکه این دو محل کنار رودخانه بوده و ماسال رودکنار هم نامیده میشده است به وضوح گواه درستی این نظریات هستند.ولی علی الاصول نظر به شکل پلکانی ساختمانهای واقع در دامنه ماسوله بهتر است آن را جداگانه مرکب از ماس (بزرگ) و اوله (علی القاعده شکل پهلوی کلمه ور، بر یعنی سینه و دامنه)گرفت. در مجموع یعنی محل واقع در دامنه بزرگ و وسیع. معنی لفظی نام شهرهای پلکانی کردستان یعنی پاوه (فاوج=پی اوج) و اورامان (وره مان)هم همین محل خانه های پلکانی واقع در دامنه کوه است.
سرانجام اگر خود نام ماسال را تحریف ترجمه عربی نام فارسی آن رود کنار یعنی تلخیص "مع سال" (کنار آب جاری) به شمار بیاوریم راه صواب پیموده ایم.
ماسوله می تواند بر گرفته از مئثَ-اوله پهلوی یعنی محل واقع در دامنه و بلندی باشد.

هیچ نظری موجود نیست: