چهارشنبه، مرداد ۰۵، ۱۳۹۰

شهرستان مراغه به عنوان زادگاه زرتشت

كتاب پهلوي شهرستانهاي ايران مكان زادگاه زرتشت را شهر آمل (محل نگهداري دامها)در آذربايجان ذكر مي نمايد. آمل ترجمه فارسي نام مراغه در زبان عربي است. برخي ها از جمله جي مودي آن را آموي خوانده و به اشتباه افتاده اند و يا تصور نموده اند نام رغه آذربايجان(مراغه)در أنجا از قلم افتاده است.مكان محتمل ديگري كه مي تواند زادبوم زرتشت باشد دژ شوشي (ورجمكرد)است كه مكان فرمانروايي ديگر پدر وي سپيتمه جمشيد بوده است.

هیچ نظری موجود نیست: