پنجشنبه، مرداد ۰۲، ۱۳۹۳

معنی نام خدا و الهۀ بزرگ و کهن اعراب یعنی اوروتال و اورانی

هرودوت نام عربی اوروتال (اور-طِلایا= فروزندۀ شراب) و نام یونانی اورانیه (آسمانی) را به ترتیب برای دیونیسوس یونانیان (یعنی خدای جوان) همان آدونیس (سرور من)/ تموزی سامیان (دموزی، پسر حقیقی) و آلیلات اعراب (الهۀ آسمانی) بیان نموده و ایشان مهمترین خدای و الهۀ عرب در عهد باستان می شمارد. می دانیم که تموز/آدونیس و ایشتار/اینانا (=پاک و باکره، آفرودیت، عُزی) خدا و الهۀ عاشق و معشوق به شمار می رفته اند. چنین می نماید که اینان در عهد آغاز اسلام هُبل (هابیل- وم، دریغ فرزند اصلی یا هوب-بل/اِل= خدای عشق) و عُزی (عزیز و گرامی) نامیده می شده اند. به نظر می رسد نامهای بتان عاشق و معشوق معروف عرب یعنی اِساف (تأسف دار) و نائله (به هدف رسنده) نیز مربوط به همین خدا و الهه کهن اعراب بوده است. مطلبی که محسن در گروه افسانه، فولکلور و ادبیات حماسی آورده حاوی اطلاعاتی خوبی در این مورد است؛ گرچه ظاهراَ در تطابق اوروتال (ایزد شراب) با الهه عُزی (ایشتار/اینانا) که همسر همین اوروتال (آدونیس/دموزی) به شمار می رفته است، موضوع به انحراف رفته است.
Moh Sen
den 22 juli kl. 21:56
بر طبق هرودوت اعراب از بین خدایان، دیونیزوس و اورانی uranie رامیشناسند ....آنها دیونیزوس را
اوروتال و اورانی را آلیلات می نامند... و برای قسم خوردن نام دیونیزوس و اورانی را بر زبان جاری میسازند...
هرودوت میگوید الهه اورانیا را آشوری ها میلیتا Mylitta و اعراب آلیلات و پارس ها میثره (مهر) می نامند...
از آلیلات همان بت لات الهه عرب و نماد شمس... آفتاب و خورشید... فهمیده میشود... اعراب باستان در مورد لات میگویند (لات سرمای طایف را به گرمای تابستان تبدیل میکند... ارزقی در اخبار مکه) این بخاطر آنست که بت لات در نظر اعراب مظهر خدای نور آفتاب بوده ست...
دیونیزوس (اوروتال) که رومیان باکوس bacchus مینامند ...فرزند زئوس و سمله Semele است... دیونیزوس خداوند شراب و عشق در یونان باستان است... عزی همان عشتار بابلی است... آن نیز برابر زهره ( ناهید) است که در نزد عرب های جنوب به عشتر معروف بود... شبیه ترین الهه ایران باستان به ایشتار بابلی و عزی عرب الهه آناهیتاست که دختر اهورامزدا و نماد ستاره زهره و یا همان ناهید میباشد ...بنابراین میتوان گفت که آناهیتا و ایشتار... دیونیزوس و اوروتال مطابق هم بوده و اوروتال اشاره به بت عزی عرب میباشد... بر طبق هرودوت که اعراب برای قسم خوردن نام اورانی و دیونیزوس را بر زبان جاری میکنند ؛ میتوان گفت که اوروتال (دیونیزوس) و اورانی (آلیلات) همان بتهای عزی و لات میباشند....

هیچ نظری موجود نیست: