یکشنبه، تیر ۲۹، ۱۳۹۳

معنی نام سراسکند

دوست و همکلاسی دوران تحصیلات ابتدایی ام محمد صمدی این قصبه مرکز شهرستان هشترود را واقع در محلی سرراست و هموار در دامنۀ آفتابگیر رودخانه سراسکند توصیف کرده بود. از این گفته می توان وجه اشتقاق سرراست کند را برای سراسکند نتیجه گرفت. می توان گفت در این نام دو تا "ر" کنار هم در هم ادغام شده و حرف "ت"ِ ساکن علی القاعده در تلفظ در وسط این نام مرکب حذف شده است.
ولی اگر سراسکند را سراد کند/سراذ کند بگیریم آن به معنی روستای دارای قصر خواهد بود. در این صورت این جا همان کولسره (ناحیه دارای سرای) در خبر جغرافی نویسان عهد اسلامی خواهد بود که محل بازار بزرگ خرید و فروش دام در این سمت بوده است. این مفهوم منطقی تری برای نام سراسکند است. تلفظ محلی نام سراسکند هم سَرَذکند می باشد.
مطالبی راجع به کولسره (کوره سره) با کمی توضیحات اضافی داخل پرانتز من، بر گرفته از کتاب مراغه تألیف یونس مروارید:
اصطخری در فاصله میان میانه و مراغه از دو قصبه خونه (خانه، یعنی مربوط به چشمه) و کولسره (کوره سره، روستای دارای سرای) چنین یاد میکند: "از میانه تا خونه (بیگ بلاغی، چشمۀ خان) هفت فرسنگ، از خونه تا کولسره (کوره سره، سراسکند) ده فرسنگ و از کولسره تا مراغه ده فرسنگ."
ابن حوقل در مورد کوره سره (کولسره) میگوید: "قصری است با حصنی بزرگ که محوطه ای پهناور و روستایی بزرگ دارد و در آغاز هر ماه و نیز در اوقات معینی از سال بازارهایی در آنجا تشکیل میشود." یاقوت حموی در مورد کولسره میگوید: بین میانه و مراغه واقع است و گاهی صدهزار تا یک میلیون گوسفند در بازار آن معامله می شده است.

هیچ نظری موجود نیست: