پنجشنبه، مرداد ۰۹، ۱۳۹۳

معنی نام ارومیه (اورمیه)

Nader Tabasian دوستان کسی ریشه و یا معنی اورمیه رو می دونه؟
Javad Mofrad در تاریخ ماد در آن سمت از دژی به نامهای اورمیاته و آرمائیت سخن رفته است. بنابراین باید اول معنی این دو را تعیین کرد.
Nader Tabasian خیلی جالبه آقا جواد، در زبان باسکی که از قدیمی ترین و حفاظت شده ترین زبان های مدرن دنیاست اور به معنای آب و میا به معنای باریک هست. و رودخانه ای به همین اسم در ایالت باسک اسپانیا جاری هست به اسم اورمیا.
Javad Mofrad در سانسکریت Urmimat به معنی دریای فراخ و مواج (اقیانوس) و urmi به معنی موج است و در اوستا صفت دریاچه چیچست (ارومیه) اورویاپه است یعنی دارندۀ آبهای فراخ. یعنی می تواند معنی نام ارومیه/اورمیه همین دارنده آب فراخ و مواج باشد چه این اشاره به نام و نشان رودخانه آن شهر (شهر چای) یا اشاره به نام دریاچه ارومیه بوده باشد. نامهای قدیمی آرمائیت و اورمیاته آن به معنی محل گسترده می باشند: اورو= گسترده و مائیت/میاته یعنی محل.
Nader Tabasian البته اور در زبان آشوری هم که در مردمش در این محل زیست می کردن حتمن معنی خاصی داره.
Javad Mofrad اور در زبان آشوری معنی شهر میداده است. ولی میتانیانی که در حدود شهر ارومیه میزیسته اند زبان سانسکریتی-اوستایی داشته اند.

هیچ نظری موجود نیست: