پنجشنبه، مرداد ۰۲، ۱۳۹۳

ریشۀ ایرانی واژۀ اقتصاد

مجید روهنده در وبلاگ خود در بارۀ ریشه ایرانی به کلمه کسَداته سانسکریت به عنوان ریشه ایرانی چنین استناد می کند: Economy (اقتصاد)- مایداد māyedād - مایدات māyedāt. واژه اقتصاد از ریشه قصد نیست بلکه از فعل گمشده کسادتن به مانای یافتن و به دست آوردن خوراک (آب و غذا) ساخته شده است. عرب ک س د را از کساد ستانده و از آن واژه اقتصاد را در باب افتعال برساخته است. کسادتن در سنسکریت به صورت क्षदते kSadate= take food آمده است.
ولی به نظر من کَثَ-داتَ در لغت اوستایی به معنی "مقدار و اندازۀ داده و کالا" به اقتصاد نزدیکتر از کسَداته سانسکریت پیشنهادی جناب مجید روهنده در معنی به دست آوردن خوراک است.
نظر جدید:
ریشۀ سنسکریتی محتمل واژۀ اقتصاد
کلمۀ اَکتَ-ساتَ در سنسکریت مشخصۀ ثروت معنی می دهد. این مفهوم منطقی تر از معنی عربی آن یعنی قصد کردن به نظر می رسد:
.अक्त adj. akta characterized. सात n. sAta wealth, riches

هیچ نظری موجود نیست: