سه‌شنبه، مرداد ۰۷، ۱۳۹۳

معنی محتمل نامهای مشیز و خبیص (شهداد) در استان کرمان

مشیز را که محل قنات ذکر کرده اند می توان مرکب از مه (بزرگ) و شیز (شیچ، تراوش آب) گرفت. یعنی جاییکه آب فراوان از قنات و چشمه آن تراوش می نماید. خبیص را هم که محل ثروت خرمای فراوان یاد کرده اند می توان ترکیبی از خوَ (هوَ، ثروت و دارایی) و بیش گرفت. یعنی محل ثروت و دارایی زیاد. این نام مترادف نام شهر خوی (اولخوی باستانی) است.

هیچ نظری موجود نیست: