سه‌شنبه، فروردین ۰۸، ۱۳۹۶

معنی محتمل بوپ پهلوی و قالی فارسی

نظر به کلمات سانسکریتی زیر بوپ پهلوی و قالی فارسی به معنی فرش و کف پوش خانه بوده اند:
भूप bhUpa m. earth-protector
गय gaya m. house, गय gaya m. household लय laya m. lying down
نام شهر قالی قلا ارمنستان کهن را که با واژۀ قالی مربوط دانسته شده است، می توان به معنی دژ قالی بافی در نظر گرفت. پراس سانسکریت به معنی گستردن و پرشترن سغدی به معنی فرش و گستردن می توانند ریشه واژۀ فرش در زبانهای هندوایرانی بوده باشند.

هیچ نظری موجود نیست: