سه‌شنبه، اسفند ۱۷، ۱۳۹۵

مطابقت گردآفرید و گردویه

مطابق روایات تاریخی "گردویه سلیح و جامۀ بهرام را پوشید و بر اسب نشست و به رویارویی تبرگ (توَ-رگ، بسیار روشن) برادر خاقان شتافت و گردویه تبرگ را از رزمگاه به یک سو برد و مغفر از چهره برگرفت و نیزه ای بر کمربند تبرگ زد و او را کشت و سپاه وی لشکر تبرگ را در هم شکستند". این واقعه می تواند مأخذ تاریخی اسطورۀ گرد آفرید و سهراب (سرخ) بوده باشد. گرد آفرید دختر گژدهم به شمار رفته و گردویه نیز در ارتباط با فردی تاریخی به نام گستهم بوده است.

هیچ نظری موجود نیست: