پنجشنبه، اردیبهشت ۳۱، ۱۳۸۸

معنی نام های کهن شهر اصفهان

کتیبه های آشوری مربوط به حدود سال 702 پیش از میلاد در عهد سناخریب پادشاه آشور از نام دو سرزمین به اسامی انشان (سرزمین فرمانروایی، پارس) و پاشری (پاش-ری، به لغت سانسکریت یعنی منطقه کنار جریان رود) اسم می برند که به اتحادیه الیپی و عیلام پیوسته و علیه آشور متحد شده بودند. نام دوم به وضوح یادآور نام پارتاکانا (ناحیه کنار آبرفتهای رود) است که به ناحیه اصفهان اطلاق میشده است و هرودوت این نام را در رابطه با نام قوم مادی آنجا یعنی پارتاکانیان قید نموده است. اما ترکیب نام کهن آنجا یعنی پاشری موجب برداشتهای متفاوتی دیگری هم از این نام گردیده است که با توجه به اساطیر و اسامی جغرافیایی منسوب به اصفهان می توان آنها را شناسایی نمود: پاش- ری (به لغت سانسکریت و اوستایی یعنی مکان ستور چالاک= محل نگهداری اسبان تیز رو)، پشو-ری (دارای ستوران درخشان و با شکوه) که به نظر می رسد نام اسپدانا (محل نگهداری اسبان، اصفهان) از آن عاید شده است. پا-ثری (محل ستور سه پا، جایگه خر سه پا ) که بدین جهت است تصور شده دّجال و خرش از اصفهان خروج خواهند نمود.

هیچ نظری موجود نیست: