جمعه، خرداد ۰۱، ۱۳۸۸

خوش نشینان

کاخی داشتیم در درون باغ
و بالای کاخ
مجهز بر تیرهای سرد و گرم.
در درون باغ و کاخ
هم ترانه بود و هم نوحه و سینه زنی
سینه زنان را آزاد نوحه خوان و مرثیه سرا.
اما نوای موسیقی
پیش ایشان گناهی کبیره بود.
از بالای کاخ
نشانه می رفتیم
عوامل آشوب و نفی و حتی مسیح را
تا باغ بماند آرام.
درون کاخ پرعسل بود و شراب
و در بیرون، باغبانان سینه زن
دشمن شراب.
بر این پایه بود
که باغبانان به جای آبیاری باغ
کاخ را به آب گرفتند
و خدای کذایی و محتضر
گریان گریخت
ز باغ و کاخ
ز پیش خدای خشم.

هیچ نظری موجود نیست: