یکشنبه، خرداد ۱۰، ۱۳۸۸

Alla tre Bahrains historiska namns betyder ”pärlornas land”

Ni duk ki i sumeriska består av ”Ni (någonting), duk(dug´= fin) och ki (land)”. Själva namnet till persiska viken härstammar från sumeriska namnet ”ab-ba pu-ari-sa” (havet som ligger bort i flodernas mynning).
Mish mahik i persiska betyder landet som man skaffar sig någonting från ”döda fiskar” (pärlemor; shellfish).
Bahrain (egentligen från arabiska ”bahr-yané”) som betyder ” landets till havets frukts (pärla)”.
Dilmun (Tilus som betyder klädernas marknad i sumeriska) har inte varit något historisk namn på Bahrain utan ön Kis (Geis= stickares ö).

هر سه نام تاریخی بحرین به معنی سرزمین مروارید هستند:
نی دوک کی به سومری به معنی سرزمین شیء گرانبها (مروارید) است.خود نام خلیج فارس از نام سومری آب-با پو-آری-سا اخذ شده است که به معنی دریای مصب رودخانه هاست.
نام پهلوی بحرین یعنی میش ماهیک به معنی سرزمین منسوب به ماده ای است که از ماهی مرده یعنی صدف به دست می آید.
خود نام کنونی این سرزمین یعنی بحرین از تلخیص بحر ینع یعنی سرزمین میوه دریا (مروارید) یا به احتمال بیشتر از کلمه عربی بهرین (سرزمین اشیاء درخشنده، از ریشه اکدی باراکو=بّراق ) به دست آمده است. از این ریشه کلمه بهرامن (یاقوت سرخ و ابریشم) در زبان فارسی به یادگار مانده است.
نام دیلمون (بازار لباس) که به سهو با بحرین (نی دوک کی کهن) معادل گرفته میشود در اصل متعلق به کیش (قیس یعنی بافندگان با میل بافندگی) بوده است.
بعداَ متوجه شده ام که دیلمون به معنی تپه درختان پوست سفید اشاره به ناحیۀ کهگیلویه است.

هیچ نظری موجود نیست: