شنبه، اسفند ۲۰، ۱۳۹۰

معنی نامهای هیدج و آوج و پرسپانج و باسمنج

نام هیدج زنجان را با هودج (کجاوه) سنجیده اند ولی این نام به صورت هودژ (شکلی از هودج) به معنی محل دژ خوب است. آوج قزوین را می توان مأخوذ از آو- جا یعنی محل پر آب یا آو- وج یعنی محل آب اصلی و اساسی گرفت. پرسپانج سمت آوج به معنی محل پر چراگاه یا محل سرایهای بوستانی تابستانی و موقتی است. باسمنج (بس سپنج) سمت کوه سهند نیز همین معنی محل پر چراگاه یا محل سرایهای بوستانی تابستانی و موقتی را داراست.

هیچ نظری موجود نیست: