چهارشنبه، اسفند ۲۰، ۱۳۹۳

مطابقت شهر دربیکه باستانی جنوب شرقی دریای مازندران با زادراکرت/سترو آباد (استر آباد)

در نوشته های آریان راجع به لشکری کشی اسکندر به ایران در سمت گرگان از شهری به نام زادراکرت (زَو-دَرَ-کرت= بسیار استوار ساخته) اسم برده شده است که با شهر استرآباد و گاهی با شهر ساری مطابقت داده شده است. بر پایه مطابقت زادراکرت/ ستروکرت با استر آباد، نام شهر دربیکه (در معنی شهر نیرومند) نه مأخوذ از نام قوم دربیک (دری) بلکه ترجمه ای از همین نامهای زادراکرت و ستروکرت (نیرومند ساخته) و ستروآباد آن بوده است. مکان شهر دربیکه مطابق جغرافیای بطلمیوس به روایت موسی خورنی در قسمت سفلای رود سرارور (سری-رو-روَ= رود پر پیچ و خم/ رود گرگان) ذکر شده است.

هیچ نظری موجود نیست: