شنبه، اسفند ۱۶، ۱۳۹۳

مطابقت متسیش با مادآباد (عماد آباد مرودشت)

به نظر می رسد ماد آباد (آبادی نجبا، آمادباد/عماد آباد) که استخری آن را نقل کرده است همان متسیش (مات-شی-ش= آبادی اشراف) در متن عیلامی کتیبه های هخامنشی بوده باشد که نامش در پارسی هخامنشی به عنوان بازار برده فروشان «اووادئیچَیَه/ هوادایتشیه» یعنی محل نجبا آمده است.
اینجا یک محل استثائی برای فروش برده به روش بابلی بوده و برده داران بابلی در آنجا فعال بوده اند. در بین النهرین عهد هخامنشی هم روابط برده داری بر قرار بوده است. ولی در ایران روابط برده داری تبدیل به ارباب و نوکر خانگی میشده است. چون فشار زیاد به نوکر و کنیز خانگی باعث فراری شدن ایشان به مناطق دور میشده است. لذا برای فراری نشدن ایشان لزوم به دادن یک نیمه آزادی و معاش میگردیده است و این همان است روابط ارباب و نوکری در اقتصاد فئودالی ایران بوده است.

هیچ نظری موجود نیست: