پنجشنبه، اسفند ۲۸، ۱۳۹۳

معنی محتمل نامهای ارمائیل و کرمائیل و دورمائیل

اگر این نامها را ترکیبی از ار (نجیب)، کُر (سنگی) و دور (درو= منسوب به درخت) بگیریم و مائیل را صورتی از کلمه مالی سانسکریت به معنی دارایی بگیریم. این نامها به معنی سرور آریائیها، سرور مردم خانه سنگی و سرور مردم منسوب به درخت به ترتیب اشاره به آریزانتیان (الی بیان سمت نهاوند)، ساگارتیان (سنگ کن و غار سنگی نشین= گورانها)، کاسی ها (لُرها= منسوبین به درخت) خواهند بود. خود نام کُرد به معنی مردم منسوب به بزکوهی مطابق با مادهای بوسین (مردم منسوب به بزکوهی، سکائیان ماد) خواهند بود.
در باره کلمۀ مالی (دارایی) در سانسکریت گفتنی است، کلمه مال در قرآن نیامده و در فرهنگ لغات اکدی هم دیده نمیشود، لذا جزء مالی، مائیل به معنی دارایی و مالک و صاحب از زبانهای هندوایرانی به عربی رفته است. کلمات سامی مشابه در این باب مَلِک و مِلک هستند.
نظر جدیدم در این باب
معنی نامهای اساطیری کُردی بوخت و باتچان (باجان) و ارمائیل و کُرمائیل و دورمائیل
این نامهای اساطیری که در شرفنامه بدلیسی و کتاب کُرد و کردستان واسیلی نیکیتین ذکر شده اند مفهوم اساطیری و قومی روشنی دارند:
۱- بوخت به معنی گریخته و آزاد اشاره به نام سکا و تور (به معنی گریزان، بزکوهی) و بوسین اتحادیه ماد به معنی بزکوهی دارد.
۲- باتچان (باجان) از ریشۀ سانسکریتی بهاشه (سگ) به معنی منسوبین به توتم سگ، اشاره به قبیله مادی بودین (منسوبین به توتم سگ) است که همان کوتیان (منسوبین به توتم سگ) عهد باستان هستند.
۳- ارمائیل یعنی منسوبین به آرما (خدای آناتولیایی ماه) اشاره به نام ارامنه است.
۴- کُرمائیل به معنی منسوبین به خدای مار شکل همان سکائیان کردستان یعنی ساخوهای قدیم (منسوبین به مار) و کرمانجهای حالیه هستند.
۵- دورمائیل به صورت دروما-ئیل به معنی منسوبین به ایزد درختی، پرستندگان کاشّو (ایزد قبیله ای درختی کاسیان) منظور همان کاسیان (اسلاف لُران) هستند.

هیچ نظری موجود نیست: