شنبه، اسفند ۲۳، ۱۳۹۳

ریشۀ واژۀ فارسی آزگار

‎ Amin Keykha‎پارسی را پاس بداریم
آزگار / کامل
Javad Mofrad
آزگار می تواند در اساس آئیثی گار باشد یعنی تا پایان و سرانجام عمل کننده. آئیثی اوستایی یعنی پایان و سرانجام و پسوند گار/گر علامت افاده فاعلیت. مثال تبدیل "ث" به "ز" گروثمان:گُرزمان (ملکوت).

هیچ نظری موجود نیست: