جمعه، اسفند ۲۲، ۱۳۹۳

معنی روستاهای یِنگجه نام ایران

حدود 40 روستا در ایران نام یِنگجه را دارند که بیشترشان در آذربایجان قرار دارند. با توجه به یِلینکای آذری (بر گرفته از یایینگه= گردنده اوستایی) و یانیکه سانسکریت به معنی گاری به نظر می رسد، نام این روستاها به معنی محل گاری بوده باشند.
در تبدیل یایینگه اوستایی به یلینکای آذری گفتنی است: مطابق لغت نامه دهخدا «ی» گاهی به «ل» تبدیل شود:
نای = نال .
بنیاد = بنلاد :
لاد را بر اساس محکم نه
که نگهدار لاد بنلاد است . فرالاوی (از فرهنگ اسدی).
ولی اکنون بدین نظر می رسم که با مقایسه نام ینگجه/ینگیجه با سرگیزه (سر- گِرِذه= سر غار یا سر شکاف دره) می توان آن را به هیئت اوستایی یَئون- گِرِذه (محل غار) باز سازی کرد. ینگجۀ عجبشیر دارای یکی از غارهای باستانی عهد اورارتویی است.

هیچ نظری موجود نیست: