دوشنبه، اردیبهشت ۲۷، ۱۳۹۵

وقایع مهم ماد بعد از تبعید شدن دایائوکو توسط سارگون در سال 715 پیش از میلاد

طبق نوشته دکتر فریده معتکف "در سال 712 پیش از میلاد اوكشاتاريا يا هوخشتره يا کياكسارس فرمانروای شمال زاگروس به سارگون باج ميدهد مادی ها در شمال ايران پادشاهی بزرگی را تشكيل ميدهند." مطابق یک کتیبه دیگر آشوری بعد از آن اواکساتار با متحدش اوپیته و چهار پسر او در سمت ساپاردا در حال فعالیت علیه آشوریان بوده اند. اوپیته/اوپیس و چهار پسرش یادآور کی اپیوه اوستا (پسر کی قباد= دایائوکو) و چهار پسرش (کیکاوس= خشثریتی و سه تن دیگر) هستند که مقر حکومتشان را از ساپاردا (سهرورد) به سمت کارکاشی (کاشان) منتقل کرده بودند. مادها در عهد خشتریتی در مقابل سپاه اسرحدون به شهر آمل مازندران گریختند و بعد به کمک آماردان سپاهیان آشوری به رهبری شانابوشو را که برای مذاکره برای تسلیم خشتریتی به آمل رفته بودند شکست دادند. بنیاد حماسه هفتخوان رستم در مقابل دیوان مازندران در مازندران همین واقعه پیروزی و استقلال مادها است.

هیچ نظری موجود نیست: