پنجشنبه، اردیبهشت ۳۰، ۱۳۹۵

ریشه نام گراز (وَراز)

در سانسکریت وریتره (ورثره اوستایی) به معنی دشمن و دارای رفتار خصمانه گرفته شده است، ولی نظر به کلمه ژرمنی Wrath (خشم)، وریتره/ورثره را میشود به معنی دارای خشم و خشمگین گرفت و این نشانگر آن است که نام ایزد وریترهن (ایندره، ورثره غنه، بهرام) نه به معنی کشنده دشمن بلکه به معنی کشنده خشمگین (در مفهوم گراز خشمگین) بوده است. چون به نظر می رسد ورَث ژرمنی همان است که در نام اوستایی ورازَ و نام سانسکریتی وَرَهو (گراز) دیده میشود. می دانیم که در بهرام یشت ایزد ورثره غنه (بهرام) در هیئت گراز تیز دندان حمله ور، ظاهر شده است و کلاه شاهزاده بهرام ساسانی سوم بر روی سکه به شکل سر گراز است. در این رابطه خود نام سانسکریتی ایندره (بهرام) در ترکیب اینَ-درَ در سانسکریت و اوستایی معنی یورش برنده وحشی را میدهد که ویژگی گراز است. در هیچ اسطوره ای ایرانی هم از کشته شدن دیو ورثره بی باک (گراز خشمگین) به دست بهرام صحبت نشده است. بهرام اساطیری -تاریخی فقط کشنده گور معرفی میگرد؛ ولی در هند از معنی ظاهری وریترهن (ایندره) و وریتره، به نبردی در بین آنها قائل شده اند که در اساس ملهم از همان نبرد تیشتر (در بالا درخشنده) با اپوش (دیو تاریکی و خشکی) در باور ایرانیان باستان است.

هیچ نظری موجود نیست: