جمعه، اردیبهشت ۱۷، ۱۳۹۵

معنی نام کوه اشکنوان ابرج فارس

به نظر می رسد نام اشکنوان (اسکنوان) اشاره به وجود همین چاه طبیعی ژرف آن یا به احتمال بیشتر شکل ستونی کوه آن بوده باشد، چون میشود ترکیب آن را اشکن-وان گرفت (یعنی محل دارای شکستگی حفاظتی). دو نام دیگر منسوب بدان یعنی گلاب و شاداب را هم در رابطه با آن می توان از گُل-اب (دارای آب زیبا) و شاد- آب مأخوذ دانست، چون خود نام ابرج به صور اَپ-رَج و اَپ-رگَ در اوستایی و سانسکریت به معنی دارای آب زیبا و دوست داشتنی است. ولی اگر شکل آن را اَبَرَج در نظر بگیرم به معنی محل منسوب به مکان بلند (منظور همان اشکنوان) خواهد شد.

هیچ نظری موجود نیست: