شنبه، اردیبهشت ۱۸، ۱۳۹۵

نامهای اساطیری یونانی پرسیوس و گورگون و مدوسا اشاره به آریارمن پارسی و مادیای اسکیتی و الهه ماروش اسکیتان هستند که در یونان بومی شده اند.

در اساطیر یونانی نام پرسیوس (جنگجو، ویرانگر) در مقام نیای اساطیری پارسها، کشنده مدوسای گورگون به شمار رفته است. نام و نشان مدوسا (الهه محافظ) مطابق الهه مادر نیمه زن و نیمه مار اسکیتان (تورانیان) است که در اسطوره شاماران کُردان (از اعقاب سکائیان) به خوبی بر جای است. عنوان گروه گورگون (ترسناک) وی یادآور لقب اوستایی مادیای اسکیتی یعنی فرنگرسین (بسیار ترسناک) است: مطابق اوستا و شاهنامه سپاهیان تورانی در اطراف دریاچه چیچست (ارومیه) شب هنگام توسط سپاهیان گستهم نوذری تارو مار شدند و تنها قره خان (خان بزرگ، در اصل منظور خود افراسیاب/مادیای اسکیتی) زنده ماند که وی هم اعدام شد: مطابق موسی خورنی دستگیر شده و بر دیوار برجی میخکوب گردید. آریارمن پارسی و برادرش کوروش (نیای کوروش)- سپهسالار و خواهر زادۀ کیاخسار (کیخسرو)- در روایات ملی تحت نام گستهم نوذری و توس نوذری یاد شده اند. از نوذریان بعدی اوستا، هوتَس (آتوسا دختر کورش)، ویشتاسپ نوذری (هخامنشی) معروف هستند.

هیچ نظری موجود نیست: