دوشنبه، خرداد ۰۳، ۱۳۹۵

مطابقت مل‍که زاروحی با منیژه و سمورامت و آمیتیس

داستان گرازان بیژن و ازدواجش با منیژه متعلق به تیگران و ملکه زاروحی فرمانروای ارمنستان و فاتح اران و گرجستان به نظر می رسد که آن به نوبه خود مربوط به والدین تیگران بوده است. چه نام گرازان به ظاهر شباهتی گرجیان دارد و کمی پیش از آن عهد مادیای اسکیتی فرمانروای آسیای مقدم بوده است و تا به مصر لشکر کشیده بود ولی سرانجام در سمت دریاچه ارومیه توسط کیاخسار (هوخشتره) غافلگیر و به قتل رسیده بود. نام زاروحی شباهتی به نام ملکه اساطیری معروف سکاها (در اساس س‍کايیان کردستان) زارین/ زرینیا (زرین= سمورامت) دارد که در دو جا یکی در رابطه با آستی بارس (کیاخسار) و دیگری در رابطه با داستان غنایی ستریانگایوس مادی (نیرومند دوست دارنده، عاشق) با اهمیت زیاد ذکر گردیده است. جالب است که نام بیژن نیز به صورت ویوَن در اوستایی معنی دوست دارنده (عاشق) و نیز معنی فاتح و درخشان میدهد.
در تاریخ عهد باستان تیگران (منسوب به ببر) مطابق پسر بزرگ سپیتمه (داماد و ولیعهد آستیاگ) و ملکه آمیتیس (دانا= منیژه) یعنی مگابرن (برنده نترس) است. بنابراین در واقع داستان عاشقانه ای بین سپیتمه و آمیتیس وجود داشته است که بعدا به صورت «گشتاسپ و کتایون» و «زریادر و هوتس» به پسران وی مگابرن ویشتاسپ فرمانروای ارمنستان و کشور سفلی و سپیتاک زریادر فرمانروای آذربایجان نسبت داده شده است. این داستان به صورت داستان منیژه و بیژن به شاهنامه رسیده است. لذا بیژن شاهنامه، هم به جای سپیتمه (گودرز کشوادگان دستگیر کننده افراسیاب/ مادیای اسکیتی) و هم به جای پسر بزرگ او تیگران/مگابرن ویشتاسپ می باشد.

هیچ نظری موجود نیست: