شنبه، اردیبهشت ۲۵، ۱۳۹۵

قرائت محتمل آرم دانشگاه تهران

در مورد پلاک به دست آمده از تیسفون (آرم دانشگاه تهران)، نقش میان بال ها از ترکیب حروف خط این دوره (پهلوی ساسانی) ساخته شده است و عده ای سعی در خواندن و توجیه این نشان ها کرده اند. در مورد تیسفون نقش مورد بحث به صورت «افزوت» (بر وزن امرود) به معنای فراوانی و افزونی خوانده شده است. تصور میکنم دو حرف آخر "ر" و "ک" باشند، بنابراین، این آرم به صورت افزارَک (به معنی فر و شکوه و نیرو) به نشانه فره ایزدی است.

هیچ نظری موجود نیست: