پنجشنبه، اردیبهشت ۲۳، ۱۳۹۵

ریشۀ چینی و سانسکریتی واژۀ چاپ

در زبان چینی چاو (پول کاغذی) است و این ریشه واژۀ چاپ به شمار می رود که این خود در زبان سانسکریت به صورت چها-په معنی قطعه محافظت کردنی را می داده است. اجزاء چها (قطعه چهار ضلعی) و په در سانسکریت ریشه کلمات چهار و پاییدن فارسی به نظر می رسند.

هیچ نظری موجود نیست: