شنبه، تیر ۲۶، ۱۳۹۵

ریشۀ نام گلپایگان

در نقشه های بطلمیوسی نام گلپایگان (گرد پادگان) به صورت بِرکان (بئیری کان، محل دارای بارو) در سمت شمال غربی اسپدانا (اصفهان) آمده است. لذا معلوم میشود گلپایگان در اساس ورت پادگان بوده است یعنی دارای حصار نگهبانی گرداگرد سرتاسری. در نقشه های بطلمیوسی در سمت اصفهان دو نام مشابه نیز وجود دارند: پاراچانا (کنار چشمه) در سمت شمال و ورذان (محل دژ) در سمت جنوب که به ترتیب با قصبه ورکان و بروجن مطابقت دارند.

هیچ نظری موجود نیست: