یکشنبه، تیر ۱۳، ۱۳۹۵

معنی محتمل نام کُردان کلهر و کُردان بادینی

هویرا در فرهنگ کردی هه ژار به معنی شجاع و نترس آمده است، لذا کل هور می تواند معنی کل شجاع و نترس اشاره به قیاس این مردم با کل و در اساس مقام تقدیس کل (بزکوهی) نزد نیاکان ایشان باشد. نام قبایل سکا و کیمر ناحیه کردستان را با توتم بزکوهی ایشان مرتبط دانسته اند: نام کیمر/خیمر به یونان بزکوهی/بز اساطیری شاخدار و نام سکا/شکا را به معنی شاخ دار گرفته اند. نام توگدامه کیمری را می توان "مخلوق گاو توانا" (مخلوق کل) معنی نمود که آشوربانیپال وی را تخمه تیامات (فرزند مخلوق بدوی و عجیب) معرفی نموده است. اینان را می توان در شمار قبایل اتحادیه ماد با مادهای بوسین مقابله نمود که می توان نامشان را به معنی منسوبین به بزکوهی گرفت و با نام کلهر سنجید.
ولی اگر هیآت لُری نام کلهر یعنی که لُر و که لُهر را اساس قرار دهیم این نام به معنی پرستنده شراب مقدس یعنی به همان معنی نامهای کاسی و مرافی و لُر خواهد شد. مجاورت محل کلهرها به لُرها درستی این نظر را تقویت می نماید.
نام کردان بادینی را که قابل تطبیق با بودین های مادی است می توان با کلمه سانسکریتی بودها (توتم سگ) سنجید، بر این اساس اینان می توانند همان اعقاب همان کوتیان باستانی (در معنی دارندگان توتم سگ) باشند. بر این پایه در داشتن این توتم با کاسپیان (گرامی دارندگان سگ) مشترک بوده اند.

هیچ نظری موجود نیست: