جمعه، تیر ۱۸، ۱۳۹۵

مطابقت کاموس کشانی و اشکبوس با کادفیس کوشانی و ایشکائوس (کان-ایشکا)

در مجموع به نظر میرسد کاموس کشانی و اشکبوس شاهنامه یادآور نامهای کادفیس کوشانی و ایشکائوس (کان-ایشکا) پادشاهان سمت افغانستان و دره سند هستند که در رابطه با جنگ بلاش اشکانی (ول-خش= پر نیرو= رستم/پهلوان اشکانی) با کوشانیان مطرح شده اند.

هیچ نظری موجود نیست: