شنبه، تیر ۱۹، ۱۳۹۵

معنی کلمه دَه

چون در زبانهای هندواروپایی مبنای شمارش دهگان است، لذا کلمه ده با توجه به واژۀ هندواروپایی زیر می تواند به معنی بسته شدن باشد:
.(tia: dheue- "to close, finish, come full circle" (the root of town

هیچ نظری موجود نیست: