پنجشنبه، مرداد ۰۷، ۱۳۹۵

مطابقت نامهای کوروش (مرد سیلابی) و هارپاگ (با آتش پزنده) با فریدون و کاوۀ آهنگر

آستیاگ (ثروتمند) یا همان آژدیاک (ثروتمند) در خبر موسی خورنی در روایات ملی تحت نام اژی دهاک (اژدهاوش= مردوک) و ضحاک (خندان=آشّور) مخاصم فریدون (فرائیتی-ون= سیلابی) و کاوه آهنگر به شمار رفته است. هارپاگ نیز نظیر کاوه آهنگر پسرش توسط آژدیاک (آستیاگ) خورش میگردد. نام هارپاگ را میشود در سانسکریت به معنی با آتش پزنده (آهنگر و آشپز) گرفت:
हर hara m. fire
पच paca m.f. act of cooking

هیچ نظری موجود نیست: