یکشنبه، مرداد ۳۱، ۱۳۸۹

الههً آبها و زیبایی مشترک هندوایرانیان باستان

در اساطیر هندو ایرانی کهن که از منابع تاریخی و اساطیری به ما رسیده است؛ معانی اسامی مختلف این الهه ها با هم اشتراک دارند: ارِدوی سوَر اَناهیتَ اوستا (الهه پاک آبهای نیرومند) در چشمه کوه هوکر (سبلان) یعنی سرئین (منسوب به زیبایی) آبتنی می نماید و رود منسوب به وی (کارا چای حالیه) از این کوه به ارس میریزد. در مراسم ایوان کوپاله (الههً درخشان آبتنی کننده) در نزد مردم بالتیکوم مردم آبتنی کرده و آتش روشن می نمایند. الهه زیبایی آریائیان اسکیتی، یعنی آرگیم پسه (توجه کننده به پاکیزگی و نظافت) باید مآخذ نام ایوان کوپاله بوده باشد. در سمت هندوستان آریائیان هندو این الهه آبها و زیبایی را سرسوتی (مراقبت کننده زیبایی و پاکی) می نامیدند. وجه اشتراک معانی و ویژگی و وجه تمایز آنها نزد دیگر ملل گواه مأخذ مشترک آنهاست.

هیچ نظری موجود نیست: