دوشنبه، اسفند ۲۱، ۱۳۹۱

ریشه فارسی کلمه قرآنی بُرهان

برای کلمه عربی یا معرب بُرهان ریشه عربی یا حبشی یا ایرانی قائل شده اند، ولی نظر به وجود ریشه کلمه پهلوی وَهانه (دلیل، بهانه) که می توانست بر اثر تکرار تلفظ (در این مورد در کنار جزء پیشوندی "پَرو") به "هان" تلخیص یابد، و نیز با توجه به موضوع قابل تبدیل بودن واژۀ "پَرو" پهلوی به "بُر" در لفظ عرب، ریشه ایرانی آن بسیار محتمل تر از ریشه حبشی و عربی آن میگردد. این امر با توجه به معنی کلمه پهلوی پَروَهان (پَرو- وَهان یعنی دلیل برتر و روشن) که با بُرهان مقابله شده است به وضوح اثبات میگردد.

هیچ نظری موجود نیست: