یکشنبه، اسفند ۱۳، ۱۳۹۱

ریشه های نام پارس

واژه اوستایی پَرِتَ (پِرِثَ) به معنی ستیزه و پرخاش برای پارس به معنی آوای سگ و نیز به معنی پرخاشگر برای کلمه پارس سکایی (پارس یا بارس ترکی) در مفهوم یوز پلنگ و ببر و پلنگ مناسب می افتد. اما چنانکه گفته میشود نام سرزمین و قوم پارس از پِرِسو اوستایی می آید که به معنی کناری در نقطه مقابل ماد=میانی است. گر چه پارسیان هخامنشی درفش کاویانی خود را از پوست پلنگ یا یوزپلنگ درست کرده بودند که نشانگر آن است که پارسیان از این معنی سکایی نام پارس نیز اطلاع داشته اند.

هیچ نظری موجود نیست: