یکشنبه، اسفند ۲۷، ۱۳۹۱

معنی لفظی همس پت مئیدیم

استاد فریدون جنیدی در مصاحبه با خبر گزاری قانون در رابطه با جشن سوری و آیین هایش وجه اشتقاقی از گاهنبار آخر سال یعنی همس پت مئیدیم -که به صورت همست پت مئیدیم به معنی "بر افتاده در میان سال [میان سال قدیم و جدید]" است- به دست داده که بسیار عامیانه می نماید.این مفهوم مذکور همست پت مئیدیم یعنی "بر افتاده در میان سال قدیم و جدید" در عنوان خمسه مسترقۀ (پنجه دزدیدۀ) ایام نوروزی نیز مشهود است. در تبدیل همست به همس گفتنی است که علی القاعده حرف ساکن "ت" در آخر در عمل در تلفظ حذف شده است، چنانکه اکنون نیز "است" را غالباً "اس" گوئیم. نمی دانم از روی کدام منبع سپت مفروض خود را در اینجا به معنی شب (خشپ اوستایی) گرفته است. گفته وی به عینه از این قرار است :
"ولی چهارشنبه سوری محققا همان گهنبار پایان سال است. نام این گهنبار هَمَس پَت مَئیدیم گاه بود که این را تاکنون کسی معنا نکرده، (مئیدی= میانه، هَمَ= گرما، سپت= شب) به دیدِ من یعنی گرمای شب و روز میانه می‌شوند، یعنی گهنباری که در آن شب و روز با هم برابر می‌شوند."

هیچ نظری موجود نیست: