چهارشنبه، اسفند ۲۳، ۱۳۹۱

ایزد معبد ماربین اصفهان

حال بعد از گذشت پنج سال از تدوین مقاله "آتشکده ماربین اصفهان و شیر- اژدها وش آن" در می یابم که خدای معبد ماربین (مار-بان = مار درخشان یا "مار-با-ین" = منسوب به مار درخشان) یا مارین (منسوب به مار یا منسوب به مروتاش خدای جنگ کشنده) بیشتر با خود مروتاش خدای جنگ و باد کاسیان (نیاکان لُرها) قابل قیاس است، چه مَروتاش به صورت مَروتیش در زبانهای کهن ایرانی به معنی کشنده درخشان یا مار درخشان یعنی به همان معنی ماربین بوده است. مارو-تاش به صورت ماروت-تاس در سانسکریت به معنی "درخشندگی است که از آسمان به پایین پرت میشود یعنی آذرخش". لابد مار اساطیری هبوط کرده در اصفهان و دجّال اصفهان ربطی با نام این معبد داشته است. این ایزد بیش از آنکه به ایزد مهر شبیه باشد مشابه ایزد بهرام- ایندره است.

هیچ نظری موجود نیست: