دوشنبه، فروردین ۰۵، ۱۳۹۲

ریشه نام کلمه بوستان

نویسندگان کتاب مقدمه گاتاها بر اساس سلیقه شخصی کلمه بُزه را به معنی خیار بر اساس نظر احمد کسروی به عنوان کلمه اوستایی اصیل وارد کرده اند. چه بئوذ (بوذ) در اوستا (فرهنگ لغات اوستایی احسان بهرامی)صرفاً به معانی بُز (دانا) و بوی است و بس. از این کلمه نام بوستان به معنی محل میوه ها- سبزیهای خوش بوی بوته ای به یادگار مانده است. در لغت نامه دهخدا توبزه (بیخ خربزه و هندوانه)، تربزه (هندوانه)، خربزه (بطّیخ)، کمبزه (نارس خربزه) نمونه مثالهای بُزه (میوه خوش بو در فرهنگ معین، نوعی میوه خوش بو در لغت نامه دهخدا) هستند.

۲ نظر:

ناشناس گفت...

بادرود
استاد اگر کم را به چم نارس بگیریم .واژه کمیجان به چه چمی میشود؟

Mofrad گفت...

جان به معنی محل، می رساند که جزء اول ارتباطی منطقی با این نام داشته است. این نتیجه ای است که من پیشتر بدان رسیده بودم:در فرهنگنامه های اوستایی و فارسی و کُردی نام کمیجان به دو معنی است یا محل بزرگ و عمده و توده و انبار است یا محل خمیده. اگر این قصبه خمیدگی اقلیمی بارزی نداشته باشد مفهوم اولی درست و منطقی به نظر می رسد.
بعید است نامی با مفهوم منفی روی این قصبه بزرگ گذاشته باشند.