سه‌شنبه، فروردین ۰۶، ۱۳۹۲

معنی نام فرشیدورد

دکتر مهرداد ملکزاده بحثی را پیرامون نظریات متفاوت اوستاشناسان در باب نام فرشیدورد به قول فردیناند یوستی فرَش- هانم- ورتَ مطرح کردند که رأی من بعد سنجیدن آن با نام اوستایی فرشوکَرَ (نو کننده) بر این قرار گرفت که اجزاء این نام عبارتند از فرَش: نو، هانم: باهم، ورته: گردیدن یعنی آن در مجموع به معنی هماورد نو یا حریف نوذری یا هماورد جوان بوده است. جالب است که ترکیب هانم ورتَ (با هم گردیدن در میدان جنگ برای نبرد با هم) که اکنون به صورت هماورد در فارسی دیده میشود در فرهنگ فارسی معین به خطا ترکیبی از کلمات هم و آورد گمان شده است.
اما نظر به اینکه نام اصل نام فرشید یعنی صورت دیگر نام فرشیدورد را فرش ورته یعنی دارنده گردونه نو گرفته اند، لذا منظور از هانم ورته (با هم گردنده) در اینجا خود ارابه با چرخهای با هم گردنده آن بوده است. یعنی "فرش هانم ورته" در واقع به معنی دارنده ارابه نو بوده است.

۲ نظر:

ناشناس گفت...

درود - در زبانهای باستانی ایران لفظ " اش " که در پایان برخی کلمات میآید به چه معناست؟

Mofrad گفت...

اش به حالت پسوند معنی رسیدن و رفتن و شدن است. ش هم به آخر برخی اسامی اضافه شده است. اش به معنی فراخی و فراوانی پیشوند است. اشَ به معنی راستی و درستی و پاکی است. وش و فش پسوند به معنی شباهت است.