پنجشنبه، مرداد ۲۷، ۱۳۹۰

منشأ نام شهر قم

در کتیبه های آشوری نام قم به صورت کاربیتو (مقدس و مبارک) آمده است.لابد این نام به جهت پرستش ایشتار (ناهید، یعنی باکره و مقدس)بوده است که اکنون با حضرت معصومه جایگزین شده است. به نظر میرسد نام کنونی آن از نام زعفران معروف ناحیه یعنی کرکم گرفته شده است. چه این نام به صورت "کار کم" شهر و کولونی قم معنی می داده است. نامهای کمندان و میجان که به دو بخش آن اطلاق میشده است. به معنی بخش کوچک و بخش بزرگ بوده اند. لذا نام قم (کرکم، کار قم) مقدم بر کمندان است و از آن اخذ نشده است.می دانیم چنانکه ثعالبی در کتاب اخبارالملوک الفرس در عهد ساسانی و همچنین دوره تسلط اعراب، زعفران قم معروفترین و مرغوبترین بوده است.

۱ نظر:

ناشناس گفت...

شاید شکل اصلی کمندان "کار کمندان" یعنی محل کارکم بوده است. در آن جزء کار به معنی کولونی گرفته شده و از آن جدا شده است.