پنجشنبه، مرداد ۲۰، ۱۳۹۰

معنی نامهای کهن کرمانشاه (کرمانشان)

بیت همبان یا کامبادنه به معنی دژ کامیابی است. خود کرمانشاه (در اساس کرمان شان) به معنی محل خانه های سنگی است. نام اول فراموش شده است. در مورد نام دوم نیز سوء تفاهم روی داده است و ترکیب آنرا به غلط کرمان شاه تصور نموده اند.

۱ نظر:

ناشناس گفت...

کرمانشان تا هس هر کرمانشانه وحق پرچداره مرز ایرانه