سه‌شنبه، فروردین ۲۶، ۱۳۹۳

مطابقت روستای سرمشهد با شهر باستانی غُندجان (دشت بارین)

لسترینج در جغرافیای تاریخی سرزمینهای خلافت شرقی، در متن نوشته از روی خبر فارسنامه ابن بلخی و نقشۀ مربوطه آن در محل سرمشهد کنونی (به فاصله 12 فرسخی توج و 4 فرسخی جره) از شهری به نامهای غُندجان (محل تجمع) و دشت بارین (محل واقع در کنار دشت) اسم برده است؛ بدون اینکه به نام سر مشهد (در واقع یعنی جایگاه شهادت بزرگ) اشاره ای کرده باشد. لابد این نام از آنجا پدید آمده که نبردعظیم مهلب با خوارج در دشت بارین روی داده است. بر این اساس عبدالحسین نهچیری نویسندۀ "جغرافیای تاریخی شهرها" در این راه آدرس غلط داده و در دوردست روستای کوچک جمیله از توابع کمارج کازرون را جای این شهر باستانی معرفی کرده است.

هیچ نظری موجود نیست: