جمعه، فروردین ۲۲، ۱۳۹۳

ریشه بابلی و کاسی اژی دهاک اساطیری

تصویر برگرفته از مهر "گودئا" Gudea شاهزاده سومری لاگاش که توسط ایزد "نین گیش زیده " "Ningiszida به خدای "انکی"Enki معرفی می شود. دو مار شاخدار موسوم به "بسمو" basmu از شانه های "نین گیش زیده" بیرون زده اند. این ایزد رب النوع جهان زیرین و نگهبان دیوهای جهان زیرین است، نام او در سوگواری مرگ "دوموزی" و همچنین در ماجرای گیلگ‌مش آورده شده است. در اسطوره "ادپه "Adapa خردمندی که به آسمان صعود کرد بطور غیرمنتظره ای با "نین گیش زیده" که مخفف نام اوست مواجه میشویم که همراه با "دوموزی"از دروازه مرتفعترین آسمان، یعنی آسمان آنو Anu یا An محافظت میکند. آیا ظاهر او شبیه ترین به "ضحاک ماردوش "نیست؟
گشتی نانا (بانوی تاک) همسر نین گیش زیدا (فرمانروای درخت خوب) را با کاشیتو الهه کاسیان معادل آورده اند، از اینجا راهنمایی میشویم به اینکه کاشّو ایزد کاسیان با نین گیش زیدا معادل بوده است. لابد از اینجاست که اوستا شهر کویرنت (کرینتاش، کرند در سرزمین کاسیان) را به همراه بابل مقر اژی دهاک معرفی می نماید. این ایزد در مقام مثبت یادآور هوم اوستایی است. نام بسمو مانند اژی دهاک اوستا به معنی مار افعی است.

هیچ نظری موجود نیست: