سه‌شنبه، مرداد ۱۰، ۱۳۹۶

معنی محتمل انگور و انجیر و انار

انگ به معنی زنبور عسل می تواند اشاره به گروهی و دارای عضو بودن زنبوران باشد. در این صورت انگور و انجیر را می توان میوۀ گروهی و خوشه ای معنی کرد:
अङ्ग anga n. member.
ظاهر واژه انار و شکل افغانی آن اَمَر را می توان به ترتیب در سانسکریت و اوستایی به معنی نامیرا، اشاره به سر سبزی این درخت دارای میوۀ خوشه ای گرفت. ولی احتمال دارد در اصل شکل انگارَ (برخوردار از خوشه) آن بوده که به انار تلخیص یافته است. چون معنی نامهای اروپایی آن سیب درون خوشه ای است.

هیچ نظری موجود نیست: