شنبه، مرداد ۱۴، ۱۳۹۶

معنی نام اَرشَک

این نام را میشود به معنی خرس (اَرش) گرفت و این با معانی نامهای دیگر ارشکانیان (اشکانیان) همخوانی دارد. وال ارشک منابع ارمنی در این رابطه معنی خرس با شکوه را میدهد که این معنی نامهای اشکانیان در منابع چینی یعنی آنسی و نیگان سی است که به صورت هَن-سی (سو) و نی-غن-سی (سو) در سنسکریت معنی درندۀ باشکوه را می دهند. نام داهه (موجود وحشی) نیز که اشکانیان منسوب به ایشان هستند می تواند منظور خرس بوده باشد. حتی نام پهلوی اشکانیان را هم می توان مأخوذ از کلمۀ سنسکریتی بهولّو-کَ به معنی خرس یا پهَله (درنده) گرفت. نام پَهل شاهسدان (پایتخت پهلوی ها، ارشاکیا، عشق آباد) نشانگر همین هیئت دوم است.

هیچ نظری موجود نیست: