پنجشنبه، مرداد ۱۲، ۱۳۹۶

معانی سنسکریتی محتمل نام دشمنان گرشاسب در اوستا

گندَرِوَ (سرور با شکوه)، پَثنیه (اهل دانش یا پهن)، نیویکه (سرمایه دار)، داشتیانی (کوچنده)، هیتاسپَ (دارای اسب شایسته)، ورِشوَ دانا (جنگلی از خاندان "دانا= ثروتمند")، ارِزوشمنه (دارای نعره ویرانگر)، سیناویذکه (دارای مشت نیرومند)، خنه ثئیتی (رامشگر، سوسن رامشگر [رامشگر آزاد] شاهنامه؟)، ائوگفیه (تک گله)، اشتی گفیه (هشت گله).

هیچ نظری موجود نیست: