دوشنبه، مرداد ۱۶، ۱۳۹۶

ریشۀ احتمالی واژۀ تاریخ

گرچه به احتمال قریب به یقین اعراب واژۀ تاریخ را به تعریب از yareakh (ya-re-AKH) عبری به معنی ماه گرفته اند. نظیر اخذ واژۀ تعریب از عرب. با این همه گروهی بر این باو هستند که کلمۀ تاریخ ریشۀ هندوایرانی دارد. اگر این حدس ضعیف درست باشد می توان چنین ریشه هندوایرانی به معنی گذر زمان بدان قائل شد:
तर tara (tarē) m. crossing, क ka m. time

هیچ نظری موجود نیست: