دوشنبه، بهمن ۲۵، ۱۳۹۵

خاستگاه زبان فارسی و کشف حلقه مفقوده

حلقه مفقوده بین زبان پهلوی و فارسی دری زبان دربیکان (پارسیان دروپیکی، دریها) است که به نام سکائیان برگ هئومه نیز معروف بوده اند. این زبان به سبب سادگی جانشین زبان پهلوی شده است.

هیچ نظری موجود نیست: