سه‌شنبه، اسفند ۱۰، ۱۳۹۵

رد پای اساطیر آشوری و بابلی در هفتخوان رستم در مازندران

رستم همراهی از دیوان به نام اولاد دارد که نامش را به صورت ائوره داتَ بازسازی کرده اند که یاد آور اروره دات (آفریده الهه اروره) است که لقب انکیدو (پادشاه سرزمین خوب) همراه گیلگامش (پیرمرد هنوز جوان= سام ) در کشتن دیو خومبابا (آفریدۀ خدای آسمان) است که دارای هفت نوع نیروی درخشان ایزدی (یعنی دیو سفید و درخشان) است. اولاد که نامش به صورت کولاد (کی اولاد) و پولاد غندی هم آمده توسط رستم به پادشاهی دیوان مازندران رسید. نام فولاد غندی (پولاد "ایزد خندان"= آشور) مطابق می باشد با نام آشوربانیپال (خدای خندان [آشور] فرزندی داده است). پولاد در واقع در اینجا علی القاعده به جای پور داد (فرزند داد) است. پس در نامهای اولاد و پولاد غندی دو نام اساطیری و تاریخی انکیدو و آشوربانیپال مستتر است. خود نام دیو سفید بیش آنکه مطابق شاناباشو رئیس رئیسان آشوری باشد که توسط آشوربانیپال برای فتح شهر آمل و تسلیم خشثریتی (کیکاوس) فرستاده شد، مطابق خومبابای عیلامی نگهبان جنگل ایزد آسمان و دارای هفت نوع فر درخشنده (کیتن) است. تعداد هفت خوان رستم (هفت درخشندگی رستم) در مازندران هم وجه اشتراکی با هفت بخش نیروی آسمانی درخشان خومبابا دارد:
Enlil becomes enraged upon learning this and redistributes Humbaba's seven splendors (or in some tablets "auras"). "He gave Humbaba's first aura to the fields. He gave his second aura to the rivers. He gave his third aura to the reed-beds. He gave his fourth aura to the lions. He gave his fifth aura to the palace (one text has debt slaves). He gave his sixth aura to the forests (one text has the hills). He gave his seventh aura to Nungal[ (" the grand princess" ,the goddess of prisoners)]." No vengeance was laid upon the heroes, though Enlil says, "He should have eaten the bread that you eat, and should have drunk the water that you drink! He should have been honored."
(https://en.wikipedia.org/wiki/Humbaba).
واقعه تاریخی نهفته در هفتخوان رستم/گرشاسپ شکست دادن آشوریان در آغاز حکومت آشوربانیپال در زیر حصار شهر آمل است. آشوریان نتیجه لشکرکشی به شهر آمل و مذاکره و تسلیم خشثریتی (کیکاوس) را به عمد کتمان کرده اند ولی از مستقل شدن ماد بعد از این واقعه معلوم است که در آنجا شکست سختی بر آشوریان از جانب آماردان و مادها وارد شده است: نام رئیس رئیسان آشوری شانابوشو (جمع آوری کننده کالا، همان کلاهور شاهنامه که به ظاهر جای گیرنده در آب دریا هم مفهوم شده) در اوستا به صورت گندرِوَ به معنی ثروتمند بزرگ (معنی اسم شانابوشو) و یا رئیس بزرگ (لقب رئیس رئیسان شانابوشو) آمده است که در کنار دریای فراخکرد (مازندران)- لابد کنار شهر آمل- توسط کرساسپ (در هم شکننده ستمگران، همان رستم هفتخوان مازندران شاهنامه) کشته شده است. کتسیاس نام اصلی قهرمان آماردان آترادات (مخلوق آتش) پیشوای آماردان آورده است که با آذربرزین (منسوب به آتش والامقام) در آذربرزین نامه مطابقت دارد.

هیچ نظری موجود نیست: