سه‌شنبه، اسفند ۰۳، ۱۳۹۵

نامهای اوستایی رودخانه های شرق شهرستان مراغه

در کتابهای پهلوی و اوستایی رودهای زادگاه زرتشت که از کوه سهند جاری بوده اند، ونگهو دائیتی (نیکویی بخشنده) و دَرِجه (دراز) - به عنوان شاخۀ ونگهودائیتی- یاد شده اند که مکان آنها با رودخانۀ موردی چای و شاخۀ آن رود مغانجیق مطابقت دارند. نام دیگر ونگهودائیتی در هنگام صحبت از دستگیری افراسیاب (مادیای اسکیتی) در قصر زیر زمینی اش هنکن (معبد مهری کنونی) در جوار مراغه، به صورت ونگهزداه آمده است که به همان معنی نیکویی بخشنده است. به همراه آن نام دو رود خانۀ دیگر این ناحیه به صورت اوژدان ون (دارنده آب صاف رودخانه) و اپَ غژاره (رود سیلابی) ذکر شده اند که با رود صافی شهر مراغه و رودخانه سیل چایی روستای چیکان مطابقت می نمایند.

هیچ نظری موجود نیست: